پاسخ به: معنی what do you think of me

#2402

معنی جمله پرسشی what do you think of me به فارسی:

What do you think of me?

در مورد من چی فکر می کنی؟ (نظرت راجع به من چی هست؟)