پاسخ به: معادل اصطلاح homeschooling

#2409

معنی و معادل اصطلاح homeschooling به فارسی:

homeschooling (home-schooling)

آموزش در خانه، تحصیل در خانه

homeschooling = home education

آموزش در خانه، تحصیل در خانه