پاسخ به: معنی عبارت get socialized

#2433

معنی و معادل عبارت انگلیسی get socialized به فارسی همراه با مثال:

Get socialized

اجتماعی شدن، اجتماعی بار آمدن

مثال:

They wanted me to get socialized.

آنها می خواستند من اجتماعی شوم. (آنها می خواستند من اجتماعی بار بیایم.)