پاسخ به: معادل ضرب المثل کاچی به از هیچی

#2440

برای معادل ضرب المثل « کاچی به از هیچی » یا « لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است » (در بیابان یک لنگه کفش هم غنیمت است) در انگلیسی می توان از ضرب المثل زیر استفاده کرد:

half a loaf is better than none

کاچی به از هیچی

لنگه کفش هم در بیابان غنیمت است (در بیابان یک لنگه کفش هم غنیمت است)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: نصف قرص نان بهتر از هیچی است.

مفهوم ضرب المثل: گاهی اوقات در شرایط بد و نامناسب، کمترین امکانات نیز بهتر از اصلاً نبود و در دسترس نبودن آنهاست.