پاسخ به: معادل انگلیسی نمک به زخم پاشیدن

#2442

برای معادل انگلیسی ضرب المثل فارسی «نمک به زخم پاشیدن» (نمک به زخم دیگران پاشیدن) می توان از عبارت زیر استفاده کرد:

add insult to injury

«نمک به زخم پاشیدن» (نمک به زخم دیگران پاشیدن)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: زخم به جراحت اضافه کردن

مفهوم ضرب المثل: درد مردم را دو چندان کردن یا به جای کمک به دیگران، مشکلی به مشکلات آنها اضافه کردن