پاسخ به: معنی جمله book a table

#2476

معنی و ترجمه جمله مذکور به فارسی:

I’d like to book a table for a party of four, please.

می خواستم یک میز برای یک مهمانی چهار نفره رزرو کنم. (در یک رستوران و …)