پاسخ به: معنی Don’t be offended در مکالمه

#2478

ترجمه و معنی عبارت Don’t be offended به فارسی:

Don’t be offended (محترمانه تر) = No offense (عامیانه تر)

ناراحت نشو، بهت بر نخوره، آزرده خاطر نشو

مثال:

No offense, but I think you are mistaken.

ناراحت نشو (بهت بر نخوره)، اما فکر می کنم تو اشتباه فکر می کنی.