پاسخ به: are you out of your mind

#2485

معنی جمله پرسشی که از اصطلاح out of mind استفاده کرده است:

Are you out of your mind?

عقلت رو از دست دادی؟ (عقل خود را از دست دادی؟) (به معنای انجام کارهای غیر عقلانی یا درخواست های غیر عقلانی)

مثال های دیگر:

I was out of my mind with fear, I didn’t know what to do.

من از ترس عقلم را از دست داده بودم و نمی دانستم چه کار باید بکنم.

What are you doing? Are you out of your mind?

چی کار داری می کنی؟ دیوونه شدی یا عقلت رو از دست دادی؟ (در حال انجام چه کاری هستی؟ عقل خود را از دست دادی؟)