پاسخ به: بازی قایم موشک به انگلیسی

#2487

معادل و ترجمه بازی غایب باشک که به گونه های مختلفی در فارسی نوشته و تلفظ می شود از جمله قایم موشک (غایم موشک)، قایم باشک (غایم باشک) به انگلیسی:

Hide and seek

بازی کودکانه غایب باشک، قایم موشک (غایم موشک)، قایم باشک (غایم باشک)