پاسخ به: آلزایمر به انگلیسی

#2489

کلمه آلزایمر (بیماری آلزایمر) به انگلیسی به شکل زیر نوشته و خوانده می شود:

Alzheimer’s /’altshaɪmərz- , ˈ’ælts-/

(آلتسهایمِرز یا اَلتسهایمِرز)

آلزایمز (بیماری آلزایمر)

مثال:

Alzheimer’s disease

بیماری آلزایمر