پاسخ به: ترجمه و معنی I’m doing well

#2491

ترجمه و معنی I’m doing well به فارسی. این پاسخ در جواب سوال How are you doing در مکالمه روزمره و گفتگوی محاوره ای به کار برده می شود.

A: How are you? / How are you doing?

B: I’m doing well (I am doing well)

آ: حالت چطوره؟ (چطوری؟) ب: خوبم