پاسخ به: معنی کلمه maniac

#2500

معنی کلمه maniac به زبان فارسی همراه با تلفظ:

maniac /ˈmeɪniˌæk/ (مِینی اَک)

مجنون، آدم دارای جنون، شیدا