پاسخ به: معنی اصطلاح spontaneus generation در زیست شناسی

#2504

معنی اصطلاح spontaneuos generation در علم زیست شناسی:

spontaneuos generation

نظریه خلق الساعه، نظریه پیدایش خود به خودی، نازیست زایی، به وجود آمدن موجود زنده از هیچ