پاسخ به: ترجمه تخصصی و معنی promoter در زیست شناسی

#2506

معنی promoter در زیست شناسی:

promoter /prəˈmoʊtər ; proʊˈmoʊtər /(پرُمُتِر یا پرِمُتِر)

پروموتر،پیش بر، پیش برنده، محل آغاز رونویسی ژن