پاسخ به: معنی تخصصی عبارت survival of the fittest در علم تکامل

#2508

معنی تخصصی عبارت survival of the fittest در علم تکامل:

survival of the fittest

بقای اصلح، بقای شایسته ترین ها