پاسخ به: معنی تخصصی عبارت struggle for existence در علم تکامل

#2509

معنی تخصصی عبارت struggle for existence در تکامل:

struggle for existence

تنازع بقا، مبارزه برای حفظ موجودیت، مبارزه برای بقا