پاسخ به: معنی ضرب المثل work one’s fingers to the bone

#2515

سلام به شما،

معنی و معادل ضرب المثل work one’s fingers to the bone به فارسی:

work one’s fingers to the bone

جان کندن، مثل خر کار کردن

….

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: پوست دست کسی از کار کردن زیاد کنده شود و به استخوان برسد.

مفهوم ضرب المثل: سخت کار کردن

مثال:

I worked my fingers to the bone so you children could have everything you needed.

من جان کندم تا شما بچه ها هر چیزی را که نیاز داشتید، داشته باشید.