پاسخ به: معنی کلمه Generosity

#2516

معنی و تلفظ کلمه Generosity به فارسی:

Generosity /ˌdʒɛnərˈɑsəti/ (جِنه راسِتی)

سخاوت، بخشندگی

مثال:

There are stories about his generosity, the massive amounts of money he gave to charities.

داستان های زیادی درباره بخشندگی او وجود دارد، مبالغ هنگفتی که او به خیریه ها داد.