پاسخ به: معنی اصطلاح paddle your own canoe

#2522

معنی و ترجمه اصطلاح انگلیسی Paddle your own canoe به فارسی:

Paddle your own canoe

گلیم خود را از آب بیرون کشیدن

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: قایق خود را پارو زدن

مفهوم ضرب المثل: به تنهایی و به طور مستقل از پس انجام کارهای خود بر آمدن

مثال:

He feels he can paddle his own canoe now so wants to move out of his parent’s house.

او حالا احساس می کند که می تواند گلیم خود را از آب بیرون بکشد، به همین دلیل می خواهد از خانه پدر و مادر خود نقل مکان کند.