پاسخ به: گرامر و کاربرد as long as

#2535

اصطلاح as long as یا so long as در دستور زبان انگلیسی با معنی زیر می توان در ساختار گرامری جمله استفاده کنیم. به مثال های زیر توجه کنید:

As long as (کمی رسمی تر)

So long as (کمی غیر رسمی تر)

تا زمانی که، تا وقتی که، تا هنگامی که

نکته:

پس از as long as از زمان حال ساده برای بیان زمان آینده استفاده می شود.

مثال و کاربرد as long as یا so long as در جملات انگلیسی:

We are very happy for you to stay at our house as long as you like.

خوشحال می شویم تا وقتی که دوست داری در خانه ما می مانی.

I’ll remember that film as long as I live. (زمان حال ساده)

من این فیلم را تا وقتی که زنده هستم، به یاد خواهم داشت.

You can borrow the car so long as you don’t drive too fast.

تا زمانی که خیلی تند رانندگی نکنی، می توانی ماشین را قرض بگیری.