پاسخ به: معنی دقیق عبارت call off

#2541

برای درک معنی دقیق عبارت call off به فارسی به معانی جداگانه و مثال های زیر توجه کنید:

Call off

1. لغو کردن، کنسل کردن 2. با صدای بلند خواندن 3. جلوی کسی یا چیزی را گرفتن، کسی یا چیزی را متوقف کردن

مثال:

The game was called off because of rain.

بازی به دلیل باران لغو شد (لغو شده بود)

The man called off his dog.

آن مرد سگ خود را متوقف کرد (از حمله و پارس کردن) / آن مرد جلوی سگ خود را گرفت.