پاسخ به: معادل صحنه جرم به انگلیسی

#2543

معادل انگلیسی عبارت « صحنه جرم » :

crime scene

صحنه جرم

مثال:

A crime scene is any location that may be associated with a committed crime.

هر مکانی که در ارتباط با وقوع یک جرم است، صحنه جرم گفته می شود.