پاسخ به: معنی immunoprecipitation

#2572

معنی عبارت immunoprecipitation در زیست شناسی:

immunoprecipitation (IP)

رسوب گذاری ایمنی، ترسیب ایمنی