پاسخ به: ترجمه عبارت they are too nosy

#2575

ترجمه عبارت they are too nosy در زبان فارسی:

they are too nosy

آن ها خیلی فضول هستند.(اونا خیلی فضولن)