پاسخ به: انگلیسی چند وقته همدیگر رو میشناسید؟

#2587

برای بیان جمله « چند وقت است یا چه مدت است که همدیگر را می شناسید » (چند وقته که هم رو میشناسید؟) می توان از جمله زیر استفاده کرد:

How long have you known each other?

« چند وقت است یا چه مدت است که همدیگر را می شناسید » (چند وقته که هم رو میشناسید؟)