پاسخ به: معنی standardised در جمله

#2598

معنی و ترجمه متن انگلیسی مورد اشاره به فارسی:

Standardised data extraction obtained the mean and standard deviation (SD) of change in erosion scores over 1 year or 2 years.

استخراج داده های استاندارد شده، میانگین و انحراف معیار تغییر در میزان ساییدگی (پزشکی و …) (فرسایش در زمین شناسی و …) در طول یک یا دو سال را حاصل کرد.