پاسخ به: معنی Being در جمله تخصصی پزشکی

#2602

ترجمه و معنی جمله پزشکی فوق علی الخصوص معنی کلمه being در متن مذکور:

It is one of the most common heart-related manifestations of lupus (the most common being pericarditis)

این یکی از تظاهرات (بالینی) شایع قلبی در بیماری لوپوس است. (شایع ترین پریکاردیت یا آماس برون شامه قلب)

توجه: در اینجا بهتر است being ترجمه نشود و در صورت الزام به ترجمه می توان به صورت «شایع ترین پریکاردیت موجود» ترجمه شود. در صورتی که متن فوق توسط نویسنده انگلیسی زبان نیتیو نوشته نشده است از ترجمه این کلمه خودداری کنید.

عبارت داخل پرانتز می توانست به جای the most common being pericarditis به عبارت the most common type of pericarditis تغییر کند.