پاسخ به: دیوانه وار عاشق کسی بودن به انگلیسی

#2604

برای بیان جمله « دیوانه وار عاشق کسی بودن » به انگلیسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

Be madly in love with someone

دیوانه وار عاشق کسی بودن

مثال:

I’m madly in love with you.

من دیوانه وار عاشق تو هستم.