پاسخ به: معنی و کاربرد feel like در گرامر

#2628

برای بیان ساختار گرامری و دستوری عبارت Feel like و همچنین معنی و معادل فارسی این عبارت به نکات زیر توجه کنید:

ساختار گرامری:

توجه داشته باشید در صورت به کار بردن فعل بعد از عبارت Feel like، فعل به کار برده شده ing می گیرد.

همچنین گذشته و اسم مفعول (قسمت سوم فعل) به صورت Felt like مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

He was so rude, I felt like leaving immediately.

خیلی بی تربیت بود، دلم می خواست فورا اونجا رو ترک کنم.

معنی و معادل:

Feel like

1. دل کسی چیزی یا انجام کاری را خواستن، هوس کردن (غیر رسمی به ویژه در آمریکایی) 2. شبیه … احساس  کردن (بیشتر به صورت معنی جدا شده این دو کلمه به کار می رود نه به صورت یک عبارت مستقل)

مثال:

I feel like Chinese food.

من دلم غذای چینی می خواهد. (هوس غذای چینی کردم)

I feel like it.

دلم می خواهد! (جواب غیر منطقی و بدون حوصله به سوال)

I feel like going to the movies.

دلم می خواهد به سینما بروم.