پاسخ به: عذرخواهی کردن به انگلیسی

#2632

برای عذرخواهی کردن و بیان تأسف به انگلیسی می توانیم از عبارت ها و اصطلاح های زیر استفاده کنیم:

I’m sorry / Sorry

متاسفم (متأسفم)، متأسف هستم

My apologies

معذرت (معذرت می خواهم)، عذرخواهی می کنم

I apologize (for something / to do something)

عذرخواهی می کنم برای …

I beg your pardon

پوزش می طلبم، پوزش می خواهم (بسیار رسمی)

Excuse me

ببخشید، من را ببخشید (منو ببخشید)

Forgive me (for doing something)

من رو ببخشید به خاطر …