پاسخ به: آیا تا به حال از اینکه شاید بمیری، ترسیدی؟

#2634

برای بیان معنی و ترجمه جمله « آیا تا به حال از اینکه شاید بمیری، ترسیدی؟ » به انگلیسی می توانیم از جمله زیر استفاده کنیم:

Have you ever been afraid (that) you might die?

آیا تا به حال از اینکه شاید بمیری، ترسیده ای؟