پاسخ به: آشپز که دو تا شد، آش شور می شه یا بی نمک

#2638

برای بیان معادل ضرب المثل فارسی « آشپز که دو تا شد، آش شور می شود یا بی نمک » یا « آشپز که دو تا شد، غذا شور می شود یا بی نمک » به انگلیسی می توان از ضرب المثل های زیر استفاده کرد:

Too many cooks spoil the broth

« آشپز که دو تا شد، آش شور می شود یا بی نمک » یا « آشپز که دو تا شد، غذا شور می شود یا بی نمک »

معنی تحت اللفظی: تعداد زیادی آشپز، آش را خراب می کند.

مفهوم ضرب المثل: درگیر شدن تعداد زیادی از افراد برای انجام کار باعث بد از آب در آمدن آن کار می شود.

…. یا ….

Two captains sink the ship

« آشپز که دو تا شد، آش شور میشه یا بی نمک » یا « آشپز که دو تا شد، غذا شور میشه یا بی نمک »

معنی تحت اللفظی: دو ناخدا (ناوخدا) در یکجا، کشتی را غرق می کنند.

مفهوم ضرب المثل: درگیر شدن تعداد زیادی از افراد برای انجام کار باعث بد از آب در آمدن آن کار می شود.