پاسخ به: معنی و معادل دقیق Get along

#2640

معنی و معادل دقیق فعل ترکیبی Get along به فارسی همراه با مثال:

Get along (with)

1. پیش رفتن 2. کنار آمدن (با)

مثال:

It’s impossible to get along with him.

کنار آمدن با او غیر ممکن است.

She is beautiful, intelligent and we get along well.

او زیبا و باهوش است و ما به خوبی کنار می آییم.

They seem to get along pretty well.

به نظر می رسند که خیلی خوب با هم کنار می آیند.

Don’t worry, we’ll get along without you.

نگران نباش، ما بدون تو پیش می ریم.