پاسخ به: معنی اصطلاح Beat around the bush

#2642

معنی و معادل اصطلاح عامیانه Beat around the bush به فارسی:

Beat around the bush

طفره رفتن (در سخن)، حاشیه رفتن (در کلام و صحبت)، صغری کبری چیدن

مثال:

Just stop beating around the bush and tell me what the problem is!

فقط طفره رفتن رو بس کن و به من بگو مشکل چی هست! (حاشیه رفتن رو بس کن، صغری کبری چیدن را بس کن)