پاسخ به: معنی اصطلاح Go dark

#2646

معنی و معادل دقیق اصطلاح Go dark به فارسی :

Go dark

1. تاریک شدن 2. از فعالیت باز ایستادن، از کار افتادن 3. قطع ارتباط کردن (نظامی-جاسوسی، مهندسی و …)

مثال:

Most Salt Lake City restaurants go dark on Sundays.

اغلب رستوران های سالت لیک سیتی روزهای یکشنبه از فعالیت باز می ایستند. (کار نمی کنند)

In the end, the heart stops, the cells die and the neurons go dark.

در پایان، قلب می ایستند، سلول ها می میرند و نورون ها از فعالیت باز می ایستند. (قطع ارتباط می کنند)

She was undercover and the gang found it out , so she went dark.

او مامور نامحسوس بود و آن دار و دسته این را فهمید، بنابراین او قطع ارتباط کرد. (با نیروهای پلیس برای مدتی)