پاسخ به: معنی اصطلاح laughing my ass off

#2648

معنی اصطلاح laughing my ass off در زبان فارسی:

laughing my ass off

از خنده روده بُر شدن