پاسخ به: معنی عبارت electrophoretic mobility shift assay

#2652

معنی عبارت electrophoretic mobility shift assay در علم زیست شناسی:

electrophoretic mobility shift assay

سنجش تغییر تحرک الکتروفورزی