پاسخ به: ترجمه get cold feet

#2654

معنی عبارت get cold feet در زبان فارسی:

get cold feet

مردد شدن، دودل شدن، تردید داشتن

مثال:

I was going to try bungee jumping, but I got cold feet.

قرار بود پرش بانجی(بانجی جامپینگ) رو امتحان کنم، اما مردد شدم.