پاسخ به: معادل اگه دستم بهش برسه

#2657

معادل عبارت اگه دستم بهش برسه در زبان انگلیسی:

If I get my hands on him or her

اگه دستم بهش برسه

get (one’s) hands on (someone or something)

دست کسی به چیزی یا کسی رسیدن

مثال:

Wait until I get my hands on you. You’ll really be in trouble.

صبر کن تا دستم بهت برسه. اون موقع توی دردسر بزرگی میوفتی.