پاسخ به: معادل what’s so funny

#2659

معادل دقیق محاوره ای و معنی جمله پرسشی و تعجبی what’s so funny  در فارسی:

What’s so funny?

چیش خنده داره؟ چیش بامزه است؟

مثال:

What’s so funny about my hair?

چی موهای من خنده داره؟ ( چه موضوعی در مورد موهای من خنده دار است؟)