پاسخ به: معنی common interest

#2661

معنی و معادل دقیق عبارت common interest و common interests به فارسی همراه با چند مثال:

Common interest

منافع مشترک (سیاست و حقوق)، منفعت مشترک، منفعت جمعی یا سود جمعی

Common interests

علایق مشترک، سلایق مشترک

مثال:

All the countries have common interest in this contract.

همه کشورها منافع مشترک در این قرارداد دارند.

We all have a common interest here.

همه ما منافع مشترک در اینجا داریم.

The lack of friends with common interests

نبود دوستانی با علایق مشترک (سلایق مشترک)