پاسخ به: معنی ضرب المثل Too many chiefs and not enough Indians

#2663

معنی و معادل ضرب المثل Too many chiefs and not enough Indians به فارسی:

Too many chiefs and not enough Indians

آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی (آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی) (معادل نزدیک به معنی)

معنی تحت اللفظی ضرب المثل: رئیس های پر تعداد و سرخ پوست های کم تعداد.

مفهوم ضرب المثل: این ضرب المثل در وضعیتی به کار برده می شود که برای انجام کاری اکثر افراد تمایل به دستور دادن و مدیریت دارند و در عین حال، برای انجام این دستورات افراد کمی وجود دارند.