پاسخ به: بچه چندم خانواده هستی به انگلیسی

#2670

در حقیقت اگر این سوال را از یک انگلیسی زبان هم بپرسید، او با مشکل مواجه خواهد شد و نخواهد توانست یک جمله را که همه انگلیسی زبان ها از آن استفاده می کنند به شما بگوید.

اما از چند طریق می توان این پرسش « بچه چندمی؟ » یا « بچه چندم در خانواده هستی؟ » را پرسید و یک انگلیسی زبان کاملاً متوجه سوال شما شود:

What is the birth order (among your sibilings) ? (formal)

بچه چندم خانواده هستی؟ (چندمین بچه در خانواده هستی؟) (این نوع پرسش کمی رسمی است)

What is the birth order in your family? (formal)

بچه چندم خانواده هستی؟ (چندمین بچه در خانواده هستی؟) (این نوع پرسش کمی رسمی است)

What is your birth rank among your siblings?

بچه چندم خانواده هستی؟ (چندمین بچه در خانواده هستی؟) (این نوع پرسش کمی رسمی است)

Where do you stand (fit) in your family?

بچه چندمی؟ ؛ بچه چندم خانواده هستی؟ (چندمین بچه خانواده هستی؟)

Where are you in your family?

بچه چندمی تو خانواده؟