پاسخ به: معنی on its feet

#2674

اصطلاح on its feet به معنی « سر پای خود » (ایستادن و …) با مفهوم موفق شدن و رو به راه شدن است که با فعل های زیر همراه می شود:

get (one) on (one’s) feet.

روی پای خود ایستادن، سر پا شدن، رو به راه شدن (موفقیت یا قوت گرفتن در کاری)

get back (one) on (one’s) feet / (be) back (one) on (one’s) feet.

دوباره روی پای خود ایستادن، دوباره سر پا شدن، رو به راه شدن

put (one) on (one’s) feet.

سر پا کردن، روی پای خود قرار دادن، رو به راه کردن

معنی مثال مذکور:

The new measures are intended to get the business back on its feet.

اقدامات جدید هدف گذاری شده اند تا کسب و کار را روی پای خود برگردانند. (دوباره سر پا کنند)

سایر مثال:

Trying to get this company on its feet is harder than I thought.

تلاش برای روی پای خود کردن (سر پا کردن) این شرکت سخت تر از چیزی است که من فکر می کردم.

Jim’s hoping he’ll be back on his feet by next week.

جیم امیدوار است که تا هفته دیگر دوباره رو به راه شود.

I need to get back on my feet again and forget all this.

من نیاز دارم که دوباره روی پای خود بایستم و همه چیز را فراموش کنم.