پاسخ به: معنی casualties در جنگ و …

#2676

معنی و ترجمه casualties به فارسی همراه با تلفظ:

casualties /kæʒuəltiz/ (کَژواِلتیز)

تلفات

مثال:

Any casualties?

تلفات؟ (تلفاتی هم داشته؟)

Troops fired on demonstrators near the Royal Palace causing many casualties.

نیروهای نظامی در نزدیکی رویال پالیس به سمت تظاهرکنندگان آتش گشودند که تلفات زیادی را به همراه داشت.