پاسخ به: معنی roll your eyes

#2682

معنی اصطلاح roll your eyes به فارسی:

roll (one’s) eyes

چشم ها را به نشانه حوصله سر رفتن یا اذیت شدن و بی میلی به سمت بالا حرکت دادن، قیافه کلافه به خود گرفتن، (از خود) بی حوصلگی نشان دادن

مثال:

She just rolled her eyes at us. We shouldn’t insist on it again.

همین الان برای ما، قیافه کلافه شدن گرفت. ما نباید دوباره روی اون موضوع اصرار کنیم.