پاسخ به: معنی at your command

#2684

معنی اصطلاح at your command به فارسی:

At one’s command

گوش به فرمان کسی

(have/has) (sth) on one’s command

1. (چیزی را) تحت فرمان کسی (داشتن)، در کنترل خود (داشتن) 2. با فرمان کسی، به دستور کسی

مثال:

As a writer, she has both style and humor at her command.

به عنوان یک نویسنده، او هم قلم (سبک نوشتن) و هم حس طنز را تحت فرمان خود دارد.

I’m at your command!

گوش به فرمان شما هستم! یا تحت فرمان شما هستم (در خدمتم)

The dog will only attack on my command.

سگ فقط با فرمان من حمله خواهد کرد.