پاسخ به: معنی اصطلاح Bite the bullet

#2695

معنی و معادل اصطلاح Bite the bullet به فارسی:

Bite the bullet

مجبور به انجام کاری (ناخوشایند یا سخت) شدن، تن دادن، بالاجبار قبول کردن، رنجی را به جان خریدن

برخی اصطلاحات فارسی نزدیک به این معنی:

جام زهر را نوشیدن، دل به دریا زدن، دندان روی جگر گذاشتن

مثال:

I hate going to the dentist, but I’ll just have to bite the bullet.

از دندانپزشکی رفتن متنفر هستم اما مجبورم رنجش رو به جان بخرم (تن به این کار بدم)

Tour operators may be forced to bite the bullet and cut prices.

شرکت های گردشگری شاید مجبور شوند تا دندان به جگر بگذارند (جام زهر را بنوشند) و قیمت ها را کاهش دهند.