پاسخ به: aren’t I یا Am I not کدوم درسته؟

#2697

برای بیان جمله کوتاه پرسشی معادل « مگه نه؟ » در فارسی از هر دوی این عبارات یعنی هم Aren’t I و هم Am I not می توان استفاده کرد اما توجه داشته باشید که این دو کمی باهم تفاوت دارند:

Aren’t I دارای بیان راحت تر و اغلب در محاوره و گفتگوی غیر رسمی استفاده می شود و کاربرد بیشتری دارد.

Am I not کاملاً رسمی است.

نکته یک:

Amn’t I یا Am not I اشتباه است و نباید به کار گرفته شود.

نکته دو:

اگر جمله بلند یا اصلی مثبت باشد، جمله کوتاه پرسشی به صورت منفی و اگر جمله بلند یا اصلی منفی باشد، جمله کوتاه پرسشی به صورت مثبت بیان خواهد شد.

به مثال های زیر توجه کنید:

It isn’t raining anymore, is it?

دیگه بارون نمی باره، مگه نه؟ (می باره؟)

I’m going home, am I not? (رسمی و کتابی)

به خانه می روم، مگر نه؟ (نمی روم؟)

I’m going home, aren’t I? (محاوره و غیر رسمی)

دارم میرم خونه، مگه نه؟ (نمی رم؟)