پاسخ به: بغل کردن به انگلیسی

#2699

برای بیان بغل کردن به انگلیسی می توان از فعل و عبارت زیر که نسبت به سایر افعال و عبارات هم معنی، بیشتر استفاده قرار می گیرد، استفاده کرد:

Hug / Give someone a hug

بغل کردن کسی، کسی را بغل کردن

مثال:

Give me a hug / hug me

بغلم کن، منو بغل کن (من رو بغل کن یا یه بغل به من بده)

I’d like to give you a hug for your help.

به خاطر کمکت دوست دارم بغلت کنم.